SB WAY
Training & Development

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 32 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์, รัฐประศาสนศาสตร์, หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • พิจารณานักศึกษาจบใหม่หรือผู้มีประสบการในด้านงานฝึกอบรม (หากเป็นทักษะด้านงานขาย, งานบริการหรือขนส่งและคลังสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ), เคยผ่านประสบการณ์การเป็น Trainer หรือวิทยากรโดยตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • บุคลิกภาพดี, มีทักษะในการนำเสนอและประสานงาน, สามารถเข้ากับคนได้ทุกระดับ และมีความคล่องตัวสูง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS.Office ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • **หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีและมีที่พักอยู่ใกล้จะพิจารณาเป็นพิเศษ**
HR Officer

คุณสมบัติ :

 • เพศหญิง / ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์, จิตวิทยา, การจัดการทั่วไป, บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตรง 3-5 ปี ในงานฝ่ายบุคคลด้านต่าง ๆ เช่นงานสรรหา-ว่าจ่าง, ฝึกอบรม, ทะเบียน-ค่าจ้าง, สวัสดิการ, แรงงานสัมพันธ์
 • หากมีประสบการณ์ในงานฝ่ายบุคคลประจำห้างสรรพสินค้าหรือโชว์รูมขายปลีกขนาดใหญ่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
 • มีทักษะในการสื่อสาร, ติดต่อประสานงานและมีทัศนคติที่ดีกับงานด้านทรัพยากรบุคคลและงานบริการ

 

Recruitment & ER Officer
 • ประจำที่ปากเกร็ด 
 • ดำเนินการสัมภาษณ์ และคัดเลือกพนักงานเข้าประจำในหน่วยงานต่างๆ ทั้งกรณีทดแทน และรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
 • ดำเนินการทดสอบและสัมภาษณ์เบื้องต้น เพื่อส่งให้ต้นสังกัดสัมภาษณ์คัดเลือก 
 • จัดทำรายงานการสรรหา และคัดเลือกพนักงานประจำเดือน
 • ติดต่อและทาบทาม prospect candidate ตามเป้าหมายที่ต้องการ
 • ร่วมดำเนินการ การรับสมัครงานในงานนัดพบแรงงานต่างๆ และกิจกรรมการสรรหาต่างๆ เช่น Campus Recruitment     
 • ประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด เรื่องอัตรากำลังและการโอนย้ายพนักงาน
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย\

 

คุณสมบัติ :

 • เพศหญิง/ ชาย อายุไม่เกิน 32 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหารงานบุคคล, รัฐศาสตร์, จิตวิทยา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการสรรหาและว่าจ้าง ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป     
 • มีทักษะในด้านการติดต่อประสานงาน/ การเจรจาต่อรอง และการโน้มน้าวจิตใจ
 • สามารถใช้ MS Office ได้ดี ตลอดจนสื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร
 • บุคลิก และมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องตัวสูง
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
 • สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
เจ้าหน้าที่สรรหา-ว่าจ้าง (ประจำโรงงานบางบัวทอง)

คุณสมบัติ :

 • เพศหญิง อายุ 22 - 27 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • พิจารณานักศึกษาจบใหม่ หรือผู้มีประสบการณ์ในงานด้านสรรหา ว่าจ้าง แรงงานสัมพันธ์และงานผังองค์กร
 • บุคลิกภาพดี ชอบงานประสานงาน งานด้านการบริการ และมีความคล่องตัวในการทำงานสูง และมีความเข้าใจในระบบการจัดเก็บเอกสาร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
 • หากมีที่พักแถวบางใหญ่ บางบัวทอง ลาดหลุมแก้ว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปฎิบัติงาน วันจันทร์-วันเสาร์ 08.00-17.00 น. / บริษัทมีรถรับส่งหลายเส้นทาง
Internal Communication Head

Job Description:

• To develop, design and control communication medias for the effectiveness of understanding for among employees such as billboard, internal website, bulletin, internal magazine, and so on
• To create, design, and oversee the internal content and communication direction to comply with the company policy
• To create and handle the events or activities against to the organization development also with coordinated to the other department as an internal customer for requirement investigation
• To Supervise the internal communication teams
• Etc.

Qualifications:
 
• Male, Female age not over 33 years
• Bachelor's Degree or higher in Public Relations, Communication Arts, Mass Communications, or related fields.
• At least 10 years total experience with 5 year experiences in supervisory level in the roles of internal communication, public relation
• Creative, service mind convincing skill are the needed competency
• Good in leadership skill
• Able to work under pressure
• Computer literacy and if have the communication application program would be advantage