SB WAY
Database Administrator

คุณสมบัติ:

• ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Science, Computer
Engineering, Information System, Information Technology,
Statistics, Business Computer, Electronics
• สำหรับตำแหน่ง Database Administrator (สำนักงานใหญ่ปากเกร็ด)
ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ตลอดจนมีความรู้เกี่ยวกับ Unix และ Oracle
เป็นอย่างดี และมีประสบการณ์ในการดูแลฐานข้อมูลไม่น้อยกว่า 3 ปี

System Analyst

-

Programmer

คุณสมบัติ:
 

  • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 33 ปี
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา Computer Science, ComputerEngineering, Information System, Information Technology,Statistics, Business Computer, Electronics
  • ต้องมีความรู้และมีประสบการณ์ทำ Web Programmer โดยใช้ภาษา Java (หากมีความรู้หรือประสบการณ์ด้าน Delphi Programming จะพิจารณาเป็นพิเศษ
SAP / IT Trainee

คุณสมบัติ:

• เพศหญิง / ชาย อายุไม่เกิน 27 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาที่เกี่ยวข้องกับ Computer,  AIS (Accounting Information System) บัญชี-การเงิน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (สาขาอื่น ๆ ต้องมีพื้นฐานด้านบัญชีการเงิน) / เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป, ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์, Logistics หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้เรื่องระบบสารสนเทศทางการบัญชี หรือสามารถในการวิเคราะห์ระบบบัญชีการเงินหรือระบบรายงานเบื้องต้น (หากเคยใช้โปรแกรม SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูล, การวิเคราะห์ระบบงาน และเข้าใจภาพกระบวนการทำงานในเชิงธุรกิจ